Vesijohtoverkoston liittymisehdot – Vampulan Vesihuolto Oy

Liittymisehdot, sopimus– ja toimitusehdoissa mainittujen lisäksi:

Vesijohtoverkostoon liittyminen edellyttää liittyjän ja vesihuoltolaitoksen välistä liittymissopimusta.

Liittymismaksun hinta perustuu yksiköihin. Yksikkö on 127 €
Asuin- ja vapaa-ajanasunnoissa yksikkömäärän perusteena on rakennuksen kerrosala. 1 m2 on 0,05 yksikköä. Liittymästä peritään aina perusyksiköt 5 yksikköä.

Malliesimerkki: 150 m2 kerrosalan asuinrakennuksen liittymismaksu on 1587,50 € ja 12,5 yksikköä, jolla rakennetaan vesijohtoa runkolinjasta 10 m jokaista yksikköä kohti, joka on esimerkissä 125 m, ylimenevältä osalta peritään rakennuskuluja. Perusyksiköt 5 yksikköä, johon lisätään 0,05 yksikköä jokaisesta kerrosala neliöstä.

Maatalouskiinteistöissä peritään liittymismaksua asuinrakennuksen lisäksi tuotantorakennuksista. Perusteena on tuotantorakennusten eläinmäärien tarvitsema pellonpinta-ala, jolla tarkoitetaan lupien mukaista lannanlevitysalaa. 5 ha muodostaa yhden yksikön. Perusyksiköt 5 yksikköä, johon lisätään 0,2 yksikköä jokaisesta peltohehtaarista. Perusyksiköitä ei peritä, jos samalla tontilla on voimassa oleva vesiliittymä.

Teollisuusrakennusten liittymismaksu lasketaan, rakennukseen liittyvien
toimisto, -kokous, -sosiaali-, ja asuintilojen osalta. Yksikkömäärän peruste on näiden tilojen kerrosala. Perusyksiköt 5 yksikköä, johon lisätään 0,05 yksikköä jokaisesta kerrosala neliöstä.

Teollisuusrakennusten, jotka käyttävät vettä teollisuustoimintaan,
yksikkömäärän peruste on rakennuksen kerrosala. Perusyksiköt 5 yksikköä johon lisätään 0,05 yksikköä jokaisesta kerrosala neliöstä.

Liittymismaksu sisältää sopimuksenmukaisen vesijohtoputken, taloventtiilin ja mittarivarustuksen (mittariteline, etuventtiili ja takaventtiili) nämä laitteet ovat liittyjän vastuulla. Vesimittari on vesilaitoksen omaisuutta.

Lisärakentamisesta peritään lisäliittymismaksua, kun rakennuksen kerrosala kasvaa yli10 %. jokaisesta lisäkerrosala neliöstä peritään 0,05 yksikköä.

Maksamaton vesilasku oikeuttaa Vampulan Vesihuolto Oy:n sulkemaan
kiinteistön pois verkostosta, uudelleen avaamisesta peritään hinnaston mukainen maksu

Ota yhteyttä

Liittämiskohdan ja vastuualueen määritys

Liittämiskohta ja vastuualueenraja on tontinraja tai 20 m seinälinjasta, jossa liitoskohta on, mitattuna vesijohdon suuntaisesti.

Vesijohdon liittämiskohdasta liitoskohtaan rakentaa tai rakennuttaa vesihuoltolaitos.

Vesijohto liittämiskohtaan rakennetaan vesihuoltolaitoksen toimesta, niin kuin liittymisehdoissa sovitaan.

Tonttijohdon osuudella piha-alueen viimeistely on liittyjän vastuulla. Tällä osuudella tarkoitetaan vastuualueella olevaa aluetta. Liittyjän vastuulla on myös taloventtiili.

Mittarivarustuksen asentaa vesihuoltolaitos tai valtuutettu urakoitsija.

Vastuualueen määritys koskee nykyisiä ja uusia liittyjiä.

Kysy lisätietoja

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Vampulan Vesihuolto Oy (Y-0144510-8)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Timo Talvitie
044 738 6289
timo.talvitie@vampulanvesihuolto.fi

Henkilörekisterin nimi

Vampulan Vesihuolto Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Vampulan Vesihuolto Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
timo.talvitie@vampulanvesihuolto.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna